Presentación

O Centro de Innovación Educativa e Dixital, CIEDix, é unha institución dependente da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia que xorde co obxectivo de facer fronte aos retos de futuro e á modernización da ensinanza.

Arquivo de vídeo

As funcións do Centro (de acordo co Decreto 204/2022, de 24 de novembro) son:

  • A investigación e o deseño de modelos metodolóxicos para a mellora dos procesos de ensino, aprendizaxe e avaliación.

  • O estudo e a análise de recursos educativos que permitan mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe e a competencia dixital.

  • A análise do deseño dos espazos educativos e do equipamento necesario para a súa adaptación aos cambios organizativos e metodolóxicos.

  • O deseño e a valoración de proxectos innovadores para a proposta de implementación no sistema educativo.

  • A elaboración de estudos e informes en materia de investigación, dixitalización e innovación educativas.

  • Calquera outra que a Administración educativa lle encomende dentro do seu ámbito de competencias.

Os obxectivos estratéxicos establecidos para o CIEDix a día de hoxe son:

  • Fomentar o desenvolvemento dun ecosistema de educación dixital.

  • Mellorar as habilidades dixitais de profesorado e alumnado.

  • Pilotar a implantación de novos recursos e metodoloxías innovadoras.

  • Favorecer a inclusión educativa

Image
ilustración esfera